Nieuws en downloads

Uitzending RADAR over chronische koolmonoxidevergiftiging

12 maart 2018

Bij koolmonoxidevergiftiging denk je misschien aan ernstige incidenten waarbij mensen in het ziekenhuis terecht komen, of zelfs overlijden. 
Maar ook door langdurige blootstelling aan lagere concentraties koolmonoxide, waar de koolmonoxidemelder niet op alarmeert, kunnen gezondheidsklachten optreden. 
Wat kun je doen om toch vroegtijdig een mogelijke bron van koolmonoxide in je huis vast te stellen? En wordt er genoeg gedaan om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen? Directeur Erwin Schoemaker van VEBON-NOVB zit aan tafel en gaat in op deze vragen.

Consumentenbond waarschuwt voor niet werkende CO-melders

23 augustus 2016

Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat de koolmonoxidemelder JLP-01 van het merk Pentagon niet altijd werkt. Er zijn meer melders getest, maar deze kwam er wel erg slecht uit. Een op de drie exemplaren weigert dienst. Tijdens een laboratoriumtest ontdekte de Consumentenbond dat één van de drie exemplaren van de JLP-01 van Pentagon niet reageerde op een dodelijke concentratie van het beruchte koolmonoxidegas. De Consumentenbond adviseert mensen die al een koolmonoxidemelder van het type in huis hebben, zich direct te melden bij de importeur, Index Holland.

Terugroepactie
De Consumentenbond heeft ook bij de importeur aangedrongen op een terugroepactie via advertenties in kranten. De Consumentenbond heeft voor de Consumentengids van oktober 2016 een groot aantal koolmonoxidemelders getest. Als de melders niet functioneren, wordt dat meteen bekend gemaakt om zo mogelijke dodelijke slachtoffers te voorkomen. “We kunnen deze belangrijke informatie niet tot de publicatie van ons onderzoek voor ons houden”, aldus directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

Bron: Consumentenbond.nl

Koolmonoxideprobleem: overheid en burger aan zet

18 november 2015


De omvang van het probleem met koolmonoxide is wel drie tot vijf keer zo groot als nu wordt gedacht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid toont aan dat circa 50% van alle ongevallen met koolmonoxide ontstaan door een cv-installatie, hoe modern en goed onderhouden ook. De kwaliteitslabels voor installatie en onderhoud van cv-installaties bieden geen garantie tegen koolmonoxidevergiftiging. Ook sommige koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos, zo blijkt uit het onderzoeksrapport.


De Onderzoeksraad voor Veiligheid is in 2014 een onderzoek naar ongevallen met koolmonoxide (CO) in Nederland gestart. Jaarlijks vallen er tientallen dodelijke slachtoffers en moeten honderden mensen behandeld worden voor koolmonoxidevergiftiging. Naar inschatting van de Onderzoeksraad is de omvang echter nog vele malen groter. Symptomen worden niet altijd herkend, zodat een juiste diagnose uitblijft. Koolmonoxide is een onzichtbare killer. De Onderzoeksraad maakt verder duidelijk dat in geen enkel huishouden met een verbrandingstoestel een risico op koolmonoxidevergiftiging kan worden uitgesloten. Waarborgen daartoe vanuit de producenten van verbrandingstoestellen en de installatiesector om de ketel of open haard regelmatig te laten onderhouden, blijken onvoldoende deskundig en betrouwbaar te worden uitgevoerd.


De brancheorganisatie VEBON-NOVB meent dat het nu aan Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) is om voortvarend te werk te gaan naar aanleiding van het onderzoek en de duidelijke aanbevelingen over te nemen. Zeker nu blijkt dat het probleem veel groter is dan hij voorheen heeft gesteld.

VEBON-NOVB roept Minister Blok op zijn mening - dat koolmonoxide vooral een tijdelijk probleem is dat uit faseert door afname van het aantal open verbrandingstoestellen - snel te herzien en een commissie in te stellen dat met concrete voorstellen komt om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad te vertalen naar effectieve  maatregelen.


Koolmonoxidevergiftiging is een sluipend gevaar. De mens ziet, hoort of ruikt koolmonoxide niet. De mens heeft geen zintuigen die zorgen voor waarneming. Verder ontbreekt het aan kennis over deze sluipmoordenaar. De overheid dient in een dergelijk geval de burger te helpen en te beschermen met goede voorschriften en goede voorlichting.


VEBON-NOVB meent dat naast structurele maatregelen vanuit de overheid ook de burger zelf in actie zal moeten komen. Zorg voor adequate bescherming door een koolmonoxidemelder en deze volgens de voorschriften in de directe omgeving van ieder verbrandingstoestel te plaatsen. Uit recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de technische werking van koolmonoxidemelders is gebleken dat niet alle melders voldoen. VEBON-NOVB vindt dat de burger moet kunnen vertrouwen op veilige producten en heeft geschikte en betrouwbare koolmonoxidemelders verzameld op www.veiligeproducten.nl. De melders op deze site zijn allemaal getest en gecertificeerd op basis van de Europese norm NEN-EN 50291. De gebruiksaanwijzing voldoet aan de Europese norm NEN-EN 50292 die voorschriften bevat hoe en waar de melder op te hangen en wat te doen als het alarm gaat.


Bron: VEBON-NOVB

Koolmonoxide - Onderschat en onbegrepen gevaar                   

18 november 2015


Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het vandaag gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos.
 
Tot nu toe wordt aangenomen dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter vaak niet herkend zodat een juiste diagnose uitblijft.
 
Installateurs en toestellen
Hoewel bewoners en woningeigenaren in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor een veilige installatie in de woning, moeten zij wel kunnen vertrouwen op het vakmanschap van de door hen ingehuurde professionals. De Onderzoeksraad constateert in het onderzoek echter tekortkomingen in het vakmanschap van de verschillende installateurs, al dan niet voorzien van een kwaliteitslabel. Bij veilige aanleg en onderhoud is namelijk niet alleen aandacht vereist voor het toestel, maar ook voor de bijbehorende componenten en het betreffende gebouw. Zo moeten bijvoorbeeld de luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen en uitmondingen passen bij zowel het toestel als het gebouw. Bij veel installateurs ontbreekt het aan deze integrale benadering en ligt de focus enkel op het toestel.
 
Uit analyse van ongevallen met koolmonoxide blijkt dat bij de meeste ongevallen de installaties nieuw waren of door een professionele installateur periodiek onderhouden werden, voordat het misging. Gedurende het onderzoek kwam ook het ontbreken van technische beveiligingen naar voren. Verbrandingsinstallaties worden niet failsafe ontworpen; de installatie slaat dus niet af noch geeft deze een foutmelding als er teveel koolmonoxide wordt geproduceerd. Ook zijn de installaties niet bestand tegen verkeerde handelingen van bewoners of installateurs (niet foolproof). De Onderzoeksraad is van mening dat fabrikanten hier actie op moeten ondernemen door installaties zo te ontwerpen dat een verkeerde aanleg, instelling of andere afwijkingen niet kunnen leiden tot productie en het vrijkomen van een verhoogde concentratie koolmonoxide.
 
Borging kwaliteit
Volgens de Onderzoeksraad vertoont het stelsel van kwaliteitslabels grote hiaten. De verschillende erkenningen, certificeringen en keurmerken geven te weinig waarborgen voor daadwerkelijke kennis en kunde van de professional die aan huis komt. Zo kan een bedrijf een kwaliteitslabel krijgen als het ten minste één vakbekwame medewerker in dienst heeft of is enkel lidmaatschap van een branchevereniging vereist. Vanuit de branche ontbreekt het aan concreet toezicht op de werkzaamheden bij mensen thuis en blijven sancties op onveilig werk veelal achterwege. Het zelfregulerend vermogen van de branche is daarmee onvoldoende om consumenten de benodigde kwaliteit en veiligheid te bieden. Ook het toezicht vanuit de overheid ontbreekt. De afgelopen jaren is vooral ingezet op deregulering en het verplaatsen van de verantwoordelijkheid naar de consument en de branche. Volgens de Onderzoeksraad is regulering en toezicht vanuit de overheid echter noodzakelijk, onder meer door het instellen van een wettelijk verplichte en uniforme erkenningsregeling. De Raad ziet hier met name een rol weggelegd voor de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
Koolmonoxidemelders
Koolmonoxide is een onzichtbaar en reukloos gas. Lichamelijke symptomen zoals duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid zijn vaag waardoor niet altijd een verband wordt gelegd met koolmonoxide. Een alarm van een koolmonoxidemelder is in veel gevallen de eerste en enige waarschuwing die bewoners krijgen bij een te hoge concentratie koolmonoxide. Uit recent Europees onderzoek naar de technische werking van koolmonoxidemelders, blijkt dat 40 procent faalde op één of meerdere testonderdelen, zoals het tijdig afgaan bij een bepaalde concentratie koolmonoxide. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is van mening dat – naast voldoende ventilatie en correct onderhoud – een goede koolmonoxidemelder bewoners in staat stelt zich te behoeden voor koolmonoxidevergiftiging. Daarom beveelt de Raad aan dat er wettelijke eisen worden ontwikkeld voor betrouwbare en effectieve  melders. Daarnaast is het van belang dat testresultaten volledig openbaar worden gemaakt, waardoor consumenten een bewuste keuze kunnen maken bij de aanschaf van een melder.


Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Belangrijke veiligheidswaarschuwing Alecto koolmonoxidemelder

16 juli 2015

Alecto Electronics waarschuwt dat bij de koolmonoxidemelder type COA-22 het risico aanwezig is dat het alarm niet tijdig afgaat bij zowel lage als verhoogde concentraties koolmonoxide. Ook kunnen een hoge luchtvochtigheid en temperatuur en een lage batterijspanning het alarm nadelig beïnvloeden. Langdurige inademing kan leiden tot symptomen als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of erger. Bezitters van een COA-22 koolmonoxidemelder worden dringend verzocht direct te stoppen met het gebruik. Raadpleeg voor meer informatie de waarschuwing op de website van Alecto.  

NVWA: veel koolmonoxidemelders deugen niet

10 juli 2015


Het merendeel van de koolmonoxidemelders die op de Nederlandse markt te koop zijn deugt niet. Ze voldoen niet aan de technische eisen of er ontbreken bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben mogen niet meer worden verhandeld. De NVWA ziet daarop toe.

Ondeugdelijk
De NVWA heeft in het kader van een breder Europees onderzoek 15 verschillende merken en typen koolmonoxidemelders gecontroleerd. 12 van de 15 onderzochte CO-melders bleken niet te voldoen aan administratieve eisen, zoals een goede gebruiksinstructie. De NVWA heeft 4 melders technisch onderzocht; geen van deze voldeed aan de technische eisen. Ze gingen bijvoorbeeld niet op tijd of niet op de goede manier af.

Controles
De NVWA concludeert uit deze onderzoeksresultaten dat geen van de technisch onderzochte CO-melders aan de technische vereisten voldoet.  Consumenten die deze producten kopen wordt schijnzekerheid geboden. Alle producenten van ondeugdelijke melders hebben een waarschuwing gekregen; de verkoop van ondeugdelijke melders wordt gestaakt. 2 poducenten moeten een publiekswaarschuwing uitdoen om consumenten die hun product hebben gekocht te waarschuwen. In 2015 zal de NVWA hercontroles van de onderzochte CO-melders uitvoeren. In 2016 zal opnieuw scherp worden gecontroleerd op koolmonoxidemelders.

Zorg voor een goede installatie
CO-melders moeten doen wat ze beloven, dat staat als een paal boven water. Maar een goede en veilige geiser, gaskachel of andere installatie moet het uitgangspunt zijn. Professionele installatie, regelmatig onderhoud en voldoende ventilatie in de ruimte waar de installatie zich bevindt kan veel ellende voorkomen.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Belangrijke veiligheidswaarschuwing König koolmonoxidemelder

19 maart 2015


König vraagt dringend iedereen die bovenstaand product heeft gekocht in de periode van januari 2012 tot maart 2015, te stoppen met het gebruik hiervan en deze terug te brengen naar de winkel waar u het product gekocht heeft. Het risico is aanwezig dat het alarm niet tijdig (binnen de vereiste 60 tot 90 minuten bij een niveau van 50ppm koolmonoxide) afgaat. Langdurige inademing kan leiden tot symptomen als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of erger. Raadpleeg voor meer informatie de poster van König.

Meer slachtoffers koolmonoxide van slechte CV-ketels

3 november 2014

Er vallen steeds meer slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging van verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden cv-ketels. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een onderzoek begonnen.

Bij de installatie maken onbekwame installateurs veel fouten, waardoor koolmonoxide vrijkomt, blijkt maandag uit onderzoek van EO-televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek. Jaarlijks vallen er honderd gewonden en tien doden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Waar het gas voorheen vooral vrijkwam bij open geisers, blijken nu ook cv-ketels gevaarlijk, aldus het onderzoeksprogramma. Voorzitter Tjibbe Joustra van de OVV zegt dat hij "signalen heeft opgevangen" dat de cv-ketels door vakonbekwame installateurs zijn geplaatst. "Hier vallen behoorlijk wat slachtoffers. Wij vinden het van belang dat vakbekwame mensen langskomen om iets te installeren. Daar hebben mensen gewoon recht op."

Geiser
Vorig jaar werden voor het eerst meer mensen opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging door een slechte cv-ketel dan door een open geiser. Het gaat om 83 mensen, tegenover dertig slachtoffers van een geiserprobleem. Eén persoon overleed aan de vergiftiging. In 2012 kregen nog 85 mensen te maken met een vergiftiging door een slechte geiser, terwijl er toen 73 slachtoffers vielen door een verkeerd geplaatste cv-ketel. Het aantal open geisers in Nederland daalt al jaren. In 2001 had nog 1,7 miljoen huishoudens een geiser. In 2012 was dat nog maar 550.000.

Moderne ketels
Door slechte installatie van verwarmingsapparatuur kunnen ook moderne ketels koolmonoxide lekken, zo blijkt in het programma. Sinds in 2007 de Vestigingswet voor bedrijven is afgeschaft, hoeven installatiebedrijven niet aan speciale bekwaamheidseisen voldoen om een onderneming te beginnen. Er is volgens de brandweer de afgelopen jaren sprake van een toename van het aantal onbekwame installateurs op de markt. ''Iedereen kan in feite freubelen met gasinstallaties, met gastoestellen. Dat komt omdat er te weinig regelgeving is op dat gebied'', zegt Charles Meijer van Brandweer Nederland in Dit is De Dag Onderzoek. Hij pleit ervoor dat er vanuit de overheid weer eisen worden gesteld aan de kwaliteit van installateurs. Dat is in België en Duitsland al het geval.

Bron: nu.nl